98451
98450

ศูนย์พัฒนาศักยภาพมุสลิมทับอุสา

ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 มีวัตุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุน ส่งเสริม

  • การให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักศาสนาอิสลาม
  • วิชาการ และการอบรมของ องค์กรและมัสยิดในจังหวัดเชียงใหม่
  • ห้องละหมาดผู้เดินทางทั้งส่วนตัว และหมู่คณะ
  • สอนทำอาหารฮาลาล
  • ช่วยเหลืออาชีพแก่มุสลิมยากจนขัดสน