ร้านอาหาร

98410
98412
3456
101684
3455
3458

อาหาร

  • ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาลโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่
  • เน้นอาหารสุขภาพปลอดสารพิษ ผงชูรส ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และผู้ประกอบอาหาร
  • อาหารหลากหลาย อาหารตามสั่ง ภาคกลางและภาคเหนือ